E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Documentation of Our Neuroblastoma Cases ( 49 Cases, Retrospective Study) [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2016; 6(2): 109-112 | DOI: 10.5222/buchd.2016.109  

Documentation of Our Neuroblastoma Cases ( 49 Cases, Retrospective Study)

Zübeyde Yıldırım Ekin1, Hülya Tosun Yıldırım2, Bengü Demirağ2, Ceren Sayar1, Rahmi Gökhan Ekin1, Safiye Aktaş3, Gülden Diniz1, Canan Vergin2
1Tepecik Teaching And Research Hospital, Izmir, Turkey
2Dr. Behçet Uz Children's Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Izmir
3Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, Izmir

INTRODUCTION: Neuroblastoma (NB) is the most common extracranial solid cancer in childhood and the most common cancer in infancy. Nearly half of neuroblastoma cases occur in children younger than two years. It is a neuroendocrine tumor, arising from neural crest. It most frequently originates in one of the adrenal glands, but can also develop in nerve tissues in the neck, chest, abdomen, or pelvis. In this study, neuroblastoma cases were reviewed and classified occording to the Shimada classification.
METHODS: 49 patients who diagnosed neuroblastoma from 2004 to 2015 were included the study. Tumor size, location, differenation, mitotic caryorrhrtic index and age were evaluated. Tumors were classified to favourable and unfavourable prognostic groups according to the Shimada classification. Log-rank test were used to assess interaction between the Shimada classification and survival.
RESULTS: Of 49 patients in this study, were followed mean 62,9 ± 7,8 months. Thirteen (%26,5) patients were died. According to the Shimada classification, 33 (%67,3) patients were in unfavourable prognostic group, while 16 (%32,7) patients were favourable prognostic group. Survival rate in favourable and unfavourable prognostic groups were %87,5 and %66,7, respectively (p=0.011).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Shimada classification was found to be associated with survival.

Keywords: neuroblastoma, Shimada classification, neural crest


Nöroblastom Olgularımızın Dökümantasyonu (49 olgu, Retrospektif Çalışma)

Zübeyde Yıldırım Ekin1, Hülya Tosun Yıldırım2, Bengü Demirağ2, Ceren Sayar1, Rahmi Gökhan Ekin1, Safiye Aktaş3, Gülden Diniz1, Canan Vergin2
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye
2Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesii, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Nöroblastom çocukluk çağında en sık görülen ekstakraniel solid tümör ve infantlarda görülen en sık tümördür. Vakaların yaklaşık yarısı 2 yaşından önce görülmektedir. Nöroblastom nöral krestten köken alan nöroendokrin bir tümördür. En sık görüldüğü yer adrenal medulla olmakla birlikte boyun gövde abdomen ve pelvisteki nöral dokulardan da gelişebilir. Bu çalışmada Shimada sınıflaması temeline dayanarak nöroblastom olgularının tekrar gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 2004-2015 yılları arasında nöroblastom tanısı konulan 49 hasta alındı. Tümör boyutu, yerleşimi, diferansiasyon, mitotik karyotik indeks (MKİ) ve yaş parametreleri değerlendirildi. Shimada sınıflamasına göre iyi ve kötü prognostik olarak sınıflandırıldı. Shimada sınıflaması ile sağkalım arasındaki ilişki log-rank testi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 49 hasta ortalama 62,9 ± 7,8 ay takip edildi. Hastaların 13’ü (%26,5) öldü. Shimada sınıflamasına göre 33 (%67,3) hasta kötü prognostik, 16 (%32,7) hasta iyi prognostik grupta yer aldı. İyi ve kötü prognostik grupta sağkalım oranları sırası ile %87,5 ve %66,7 olarak bulundu (p=0.011).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Shimada sınıflaması ile sağkalım ilişkili bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: nöroblastom, Shimada klasifikasyonu, nöral krest


Zübeyde Yıldırım Ekin, Hülya Tosun Yıldırım, Bengü Demirağ, Ceren Sayar, Rahmi Gökhan Ekin, Safiye Aktaş, Gülden Diniz, Canan Vergin. Documentation of Our Neuroblastoma Cases ( 49 Cases, Retrospective Study). J Behcet Uz Child Hosp. 2016; 6(2): 109-112

Corresponding Author: Zübeyde Yıldırım Ekin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (29 accesses)
 (2917 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital