E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Clinical and Laboratory Evaluation of Cases with Egg Allergy [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2016; 6(2): 103-108 | DOI: 10.5222/buchd.2016.103  

Clinical and Laboratory Evaluation of Cases with Egg Allergy

Hikmet Tekin Nacaroğlu, Semiha Bahçeci Erdem, Cansu Çetin Şentürk, Sait Karaman, Canan Şule Ünsal Karkıner, Esra Toprak, Demet Can
Department of Pediatric Allergy and Immunology, Dr Behcet Uz Children

INTRODUCTION: Egg allergy is the second frequently seen childhood allergy after cow milk allergy (0.5-2.5%). During infancy it presents frequently with urticaria and atopic dermatitis, however, in some cases with anaphylactic reactions as well. Herein it is aimed to examine the clinical features of children with egg allergy and impact of age group to clinical features.
METHODS: This is a retrospective, cross-sectional study consisting of 59 IgE-mediated egg allergy patients during September 2013-2015. Diagnosis was done by positive food provacation test or by a history of anaphylaxis with egg. Patients under 2 years of age were enrolled as Group I and those over 2 years as Group II, and the demographic, clinical and biochemical findings were compared.
RESULTS: Mean age was 27.1±13.8 months, beginning of symptoms were at mean age of 7.8±8.2 months. Of the patients 33.9% were girls and 66.1% were boys. Patients presented with cough 28.8% (n=17), dyspnea 28.8% (n=17), urticaria 18.6% (n=11), restlessness 16.9% (n=10), vomiting 10.1% (n=7), diarrhea 8.4% (n=5). Patients were diagnosed as atopic dermatitis in 72.8% (n=43), asthma in 28.8% (n=17), urticaria/angioedema in 18.6% (n=11), colitis in 10.1% (n=6), anaphylaxis in 3.3% (n=2). Regarding the distribution of symptoms and diagnosis, diagnosis of asthma and symptoms of cough and dyspnea were recorded significantly higher over 2 years of age (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Clinical features and laboratory findings of egg allergy can vary according to age. Respiratory symptoms outstand in patients over 2 years. So, clinical features and diagnostic tests should be evaluated according to age groups.

Keywords: Atopic dermatitis, asthma, egg allergy


Yumurta Allerjisi Olan Olgularımızın Klinik Ve Laboratuvar Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Hikmet Tekin Nacaroğlu, Semiha Bahçeci Erdem, Cansu Çetin Şentürk, Sait Karaman, Canan Şule Ünsal Karkıner, Esra Toprak, Demet Can
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Allerji ve İmmünoloji Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Yumurta alerjisi, çocukluk yaş grubunda inek sütü alerjisinden sonra ikinci sıklıkta (%0.5-2.5) görülür. Hastalar süt çocukluğu döneminde sıklıkla ürtiker ve atopik dermatit şikayetleri ile başvurmakla birlikte bazı olgular anafilaktik reaksiyonlar ile başvurabilmektedir. Çalışmamızda yumurta alerjisi tanısı ile izlediğimiz hastaların klinik özelliklerinin belirlenmesi ve yaş grubunun klinik bulgulara etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif kesitsel çalışmamızda Eylül 2013-Eylül 2015 tarihleri arasında IgE aracılı yumurta allerjisi tanısı ile izlenen 59 hasta alındı. Tanı için yumurta ile anaflaksi öyküsü ya da besin provokasyon test pozitifliği şartı arandı. Hastalar yaşa göre 2 yaş altı (Grup I) ile 2 yaş üstü (Grup II) olarak ayrıldı ve iki grubun demografik, klinik ve laboratuvar bulguları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Olguların yaş ortalaması 27,1±13,8 ay, yakınmaların başlangıç yaşı 7,8±8,2 ay olup %33,9 kız, %66,1 erkek idi. Olgular öksürük %28,8 (n=17), solunum sıkıntısı %28,8 (n=17), ürtiker %18,6 (n=11), huzursuzluk %16,9 (n=10), kusma %10,1 (n=7), ishal %8,4 (n=5) şikayeti ile başvurmuşlardı. Hastaların %72,8’i (n=43) atopik dermatit, %28,8’i (n=17) astım, %18,6’sı (n=11) ürtiker/anjiödem, %10,1’i (n=6) kolit, %3,3’ ü (n=2) anafilaksi tanısı almıştı. Tanı ve semptom dağılımı açısından bakıldığında da 2 yaş üstü olgularda tanı olarak astım, semptom olarak öksürük ve solunum sıkıntısının anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yumurta alerjisinde klinik bulgular ve laboratuvar bulguları yaşa göre değişim gösterebilir. Daha geç yaş da hastalarda solunum yolu bulguları ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle klinik bulgular ve tüm tanısal testler yaş grubu dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Atopik dermatit, astım, yumurta alerjisi


Hikmet Tekin Nacaroğlu, Semiha Bahçeci Erdem, Cansu Çetin Şentürk, Sait Karaman, Canan Şule Ünsal Karkıner, Esra Toprak, Demet Can. Clinical and Laboratory Evaluation of Cases with Egg Allergy. J Behcet Uz Child Hosp. 2016; 6(2): 103-108

Corresponding Author: Hikmet Tekin Nacaroğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (49 accesses)
 (14249 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital