E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Ethical Sensitivity Levels of Pediatric Nurses and The Factors Affecting This Sensitivity [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2016; 6(2): 97-102 | DOI: 10.5222/buchd.2016.097  

Ethical Sensitivity Levels of Pediatric Nurses and The Factors Affecting This Sensitivity

Arzu Tazegün1, Ayda Çelebioğlu2
1Bartin University Health Services Vocational School, Bartın, Turkey
2Atatürk University Faculty Of Health Sciences, Nursing And Child Health Department, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to identify the ethical sensitivity levels of pediatric nurses and the factors affecting this sensitivity
METHODS: Without choosing a sample group from the population, the study was carried out with 120 pediatric nurses who accepted to participate in the study in Erzurum. The data is collected via the Socio-Demographic Data Form prepared by the researchers and Ethical Sensitivity Scale. Percentage distribution, average, Kruskal-Wallis, Mann Whitney U tests, t-test and Dunn test were used in evaluating the data.
RESULTS: The average of the total points that nurses got from ethical sensitivity scale was found as 93.80±19.10. It was also found that the age of the nurses affected the “Autonomy” and “Orientation” sub-dimensions and “Ethical Sensitivity Total Point” in the perception of ethical sensitivity. It was revealed that marital status had an impact on “providing benefit” and “application” sub-dimension points of the scale while educational background had an impact on “autonomy” and “providing benefit” points. It was found that the ethical training of nurses after graduation had an impact on “application” sub-dimension while the existence of an ethical committee in the institution they work for had an impact on “providing benefit” and “conflict” sub-dimensions.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings of this study revealed that the ethical sensitivity levels of nurses were lower than the ethical sensitivity levels in many previous studies and some factors were effective.

Keywords: Pediatric nurse, ethic, ethical sensitivity, influencing factors.


Çocuk hemşirelerinin etik duyarlılık düzeyleri ve etkileyen faktörler

Arzu Tazegün1, Ayda Çelebioğlu2
1Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Bartın
2Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma, Çocuk hemşirelerinin etik duyarlılık düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Evrenden örneklem seçme yöntemine gidilmeden, Erzurumda araştırmaya katılmayı kabul eden 120 çocuk hemşiresi ile yürütülmüştür. Veriler; araştırmacılar tarafından hazırlanan Sosyo-Demografik Veri Formu ve Etik Duyarlılık Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; Yüzdelik dağılım, ortalama, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U, t testi ve Dunn testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Hemşirelerin, etik duyarlılık ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalamalarının 93.80±19.10 olduğu belirlendi. Hemşirelerin yaşlarının “Otonomi” ve “Oryantasyon” alt boyutları ile “Etik Duyarlılık Toplam Puanı”nı etkilediği saptandı. Medeni durumun ölçek alt boyutlarından “yarar sağlama” ve “uygulama” puan ortalamaları üzerinde, öğrenim durumunun da “otonomi” ve “yarar sağlama” puan ortalamaları üzerinde etkili olduğu bulundu. Hemşirelerin mezuniyetten sonra etik ile ilgili bir eğitim alma durumunun “uygulama” alt boyutu, çalıştıkları kurumlarda etik komite bulunma durumunun ise “yarar sağlama” ve “çatışma” alt boyutu üzerinde etkili olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgular, hemşirelerin etik duyarlılık düzeylerinin bundan önce yapılmış olan çoğu çalışmada saptanan etik duyarlılık düzeylerinden daha düşük olduğunu ve bazı faktörlerin etik duyarlılık düzeyini etkilediğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk hemşiresi, etik, etik duyarlılık, etkileyen faktörler


Arzu Tazegün, Ayda Çelebioğlu. Ethical Sensitivity Levels of Pediatric Nurses and The Factors Affecting This Sensitivity. J Behcet Uz Child Hosp. 2016; 6(2): 97-102

Corresponding Author: Arzu Tazegün, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (67 accesses)
 (4764 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital