E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Defining teachers’ situation of liking children: Kars province example [J Dr Behcet Uz Child Hosp]
J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(1): 45-52 | DOI: 10.5222/buchd.2017.045  

Defining teachers’ situation of liking children: Kars province example

Rukiye Türk1, Funda Kardaş Özdemir1, Gizem Kerimoğlu Yıldız2
1Kars Kafkas Universtiy Faculty of Health Science, Nursing Department, Kars
2Istanbull University, Florence Nightingale Nursing Faculty, Pediatric Nursing Department

INTRODUCTION: Children who get necessary love in family and school life may have an important role for a peaceful life in the future. The purpose of this study is defining the teachers’ liking of children, and difference of this liking between male and female teachers.
METHODS: The sample of this study includes total 500 teachers, 155 of them are from primary schools, 314 from secondary schools and 21 from the other educational institutions. To define these teachers’ liking of children, data collected with Barnett Liking of Children Scale and demografic data collection form.
RESULTS: In point of gender, there was no statistical differences between male and female teachers regarding liking of children. It was found that liking of children points were high in teachers with higher age, married teachers and teachers who had children and these differences were statistically significant. In addition, teachers’ liking of children points who like their job and choose voluntarly this job were higher than the other teacher and this difference was statistically significant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: When considering the effect of teachers’ importance on children’s lifes it was determined that teachers’ liking of children vary depending on many factors and awarness has been created on this subject.

Keywords: Children, liking, teachers


Öğretmenlerin Çocuk Sevme Durumlarının Belirlenmesi: Kars Örneği

Rukiye Türk1, Funda Kardaş Özdemir1, Gizem Kerimoğlu Yıldız2
1Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kars
2İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Aile ve okul ortamında sevgiyle karşılaşan çocuklar gelecekte daha huzurlu bir ortam sağlanmasında önemli rol oynayabilirler. Bu çalışmada; ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğretmenlerin çocuk sevme durumlarının belirlenmesi, bu durumun erkek ve kadın öğretmenler arasında bir farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmanın örneklemini; ilköğretim kurumlarından 155, ortaöğretim kurumlarından 314 ve diğer eğitim kurumlarından 21 olmak üzere toplam 500 öğretmen oluşturmuştur. Bu öğretmenlerin çocuk sevme durumlarını belirlemek amacıyla verilerin toplanmasında Barnett Çocuk Sevme ölçeği ve araştırmacılar tarafından oluşturulan demografik veri formu kullanılmıştır.
BULGULAR: Cinsiyete göre bakıldığında kadın ve erkek öğretmenler arasında çocuk sevme durumu açısından istatistiksel olarak anlamı bir fark bulunmamıştır. Öğretmenlerin yaş grupları arttıkça çocuk sevme durumlarının arttığı, evli ve çocuk sahibi öğretmenlerin de bekar öğretmenlere göre çocuk sevme puanlarının daha yüksek olduğu ve bu farkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Bunun yanında mesleğini seven ve kendi isteğiyle tercih eden öğretmenlerin çocuk sevme puanları daha yüksek bulunmuş ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Öğretmenlerin çocuk yaşamındaki etkilerinin büyüklüğü göz önüne alındığında çocuk sevme durumlarının birçok faktöre göre değişiklik gösterdiği belirlenmiş ve bu konuda farkındalık oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, sevme, öğretmenler


Rukiye Türk, Funda Kardaş Özdemir, Gizem Kerimoğlu Yıldız. Defining teachers’ situation of liking children: Kars province example. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2017; 7(1): 45-52

Corresponding Author: Gizem Kerimoğlu Yıldız, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (18 accesses)
 (1808 downloaded)


Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2021 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital