E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Evaluating the correlation between maternal role and parenting behavior [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2016; 6(2): 143-150 | DOI: 10.5222/buchd.2016.143  

Evaluating the correlation between maternal role and parenting behavior

Özlem Koç1, Hava Özkan1, Hediye Bekmezci2
1Ataturk University, Faculty of Health Sciences, Erzurum
2KTO Karatay University, College of Health Science, Konya

INTRODUCTION: The descriptive and correlational study was conducted to evaluate the correlation between the maternal role and parenting behavior in the early postpartum period.
METHODS: The study was conducted with 291 mothers, who applied to the Obstetric-Postpartum services of Maternity Hospital in Erzurum between 1 May 2015 and 18 September 2015. The data was collected by using the personal information form, Myself as Mother Scale and Postpartum Parenting Behavior Scale. The data was evaluated by using the descriptive statistics, t-test, one way analysis of variance, Kruskal Wallis, Mann Whitney-U, and Pearson Correlation Analysis.
RESULTS: While the mean score obtained by the mothers from the Myself as Mother Scale was 52.16±6.63, their Postpartum Parenting Behavior Scale mean score was 4.68±1.34. The mothers' age, educational status, place of residence, income level perception, working status, type of family, number of pregnancy and living children, status of planning the pregnancy, status of receiving antenatal care, and delivery method affected the maternal role. The mothers' age, educational status, place of residence, income level perception, working status, number of pregnancy, living children, and stillbirths, status of planning the pregnancy, status of receiving antenatal care, and delivery method were effective on the parenting behavior. It was found that there was a statistically significant and very weak correlation between the mean scores of Myself as Mother Scale and Postpartum Parenting Behavior Scale (r=0.142, p=0.015).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that as gaining maternal role in early postpartum period increased, the success of the parenting behavior also increased at very weak level.

Keywords: Mother, Maternal Role, Parenting Behavior.


Annelik rolü ve ebeveynlik davranışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Özlem Koç1, Hava Özkan1, Hediye Bekmezci2
1Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri fakültesi, Erzurum
2KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Doğum sonu erken dönemde annelik rolü ve ebeveynlik davranışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı ve ilişki arayıcı nitelikte yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma Erzurum’da bir Kadın Doğum Hastanesi’nde Obstetri-Postpartum Servislerine 1 Mayıs 2015/18 Eylül 2015 tarihleri arasında başvuran 291 anne ile yürütülmüştür. Veriler, kişisel bilgi formu, Anne Olarak Ben Ölçeği ve Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veriler, tanımlayıcı istatistikler, t-testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Kruskall Wallis, Mann Whitney-U, Pearson Korelasyon Analizi ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Annelerin Anne Olarak Ben ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 52.16±6.63 ve Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Ölçeği’den aldıkları puan ortalaması 4.68±1.34 olarak bulunmuştur. Annelerin yaş, eğitim durumu, yerleşim yeri, gelir durumu algısı, çalışma durumu, aile tipi, gebelik ve yaşayan çocuk sayısı, gebeliğin planlı olma durumu, doğum öncesi bakım alma durumu annelik rolünü etkilemektedir. Annelerin yaş, eğitim durumu, yerleşim yeri, gelir durumu algısı, çalışma durumu, gebelik, yaşayan çocuk ve ölü doğum sayısı, gebeliğin planlı olma durumu, doğum öncesi bakım alma durumu, doğum şekli ebeveynlik davranışını üzerinde etkili bulunmuştur. Anne Olarak Ben ölçeği puan ortalaması ile Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı çok zayıf düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır ( r=0.142, p=0.015).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Doğum sonu erken dönemde annelik rol kazanımı arttıkça çok zayıf düzeyde ebeveynlik davranışı başarısının da arttığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anne, annelik rolü, ebeveynlik davranışı.


Özlem Koç, Hava Özkan, Hediye Bekmezci. Evaluating the correlation between maternal role and parenting behavior. J Behcet Uz Child Hosp. 2016; 6(2): 143-150

Corresponding Author: Hava Özkan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (32 accesses)
 (5140 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital