E-ISSN: 2822-4469

izmir çocuk sağlığı derneği Behcet Uz

» Full Issue
» Home
» About Us
» Editorial Board
» Aims and Scope
» Advisory Board
» Instructions to Authors
» Peer Review, Publication Ethics     and Malpractice Statement
» Journal Archive
» Contact Information
» Writing Guide
Determination of Mothers’ The Ideas And Practices Related to Sing Lullabies Among 0-3 Aged Children in Konya, Selcuklu [J Behcet Uz Child Hosp]
J Behcet Uz Child Hosp. 2016; 6(2): 113-118 | DOI: 10.5222/buchd.2016.113  

Determination of Mothers’ The Ideas And Practices Related to Sing Lullabies Among 0-3 Aged Children in Konya, Selcuklu

Ayşe Sonay Türkmen1, Güley Arslan2
1Nursing Department, Karamanoglu Mehmetbey University Health School, Karaman, Turkey
2Dr. Faruk Sükan Maternity And Child Health Hospital

INTRODUCTION: The aim of this study is to determine the ideas and practices of mothers with a child aged 0-3 related to sing lullabies.
METHODS: This study was done in a family health center. 145 mothers were interviewed. Data were collected by questionnaire. Before starting the study, ethics, institutions approval and verbal consent of the mothers were taken. Data is evaluated by the computer environment using number and percentage distributions.
RESULTS: The average age of mothers who participated in the study was 29.6 + 6.0 years. While 88.3% of the mothers were singing lullaby, all of the mothers were thinking that singing lullabies are positive effects. The majority of the mothers said that lullabies positively affect the mental health of children (86.9%) and in early speech (83.4%). The least known about the benefits of lullabies was that lullaby effects on nutrition (16.6%). When asked about the actions they take children to sleep during the preparation, 66.2% of mothers said they told lullaby.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although mother knew the importance of lullabies, they were moderate in the application.

Keywords: lullaby, child, mother, the mental health, language development, culture


Konya İli Selçuklu İlçesinde 0-3 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Annelerin Ninni Söylemeye İlişkin Görüş ve Uygulamalarının Belirlenmesi

Ayşe Sonay Türkmen1, Güley Arslan2
1Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Karaman
2Dr. Faruk Sükan Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı 0-3 yaş grubu çocuğa sahip annelerin bebeklerine ninni söylemeye yönelik görüş ve uygulamalarını belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma Konya İli Selçuklu ilçesine bağlı bir aile sağlığı merkezine kayıtlı 0-3 yaş çocuğu olan annelerde gerçekleştirildi. Toplam 145 anne araştırma kapsamına alındı. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ile toplandı. Araştırma öncesinde etik izin, kurum izni ve annelerin sözlü onamları alındı. Araştırmadan elde edilen veriler bilgisayar ortamında sayı ve yüzde dağılımından yararlanılarak değerlendirildi.
BULGULAR: Araştırmaya katılan annelerin yaş ortalaması 29,6 ± 6,0 yıl idi. Annelerin %88,3’ü ninni söylediğini belirtirken tamamı ninni söylemenin olumlu etkileri olduğunu düşünmekte idi. Annelerin çoğunluğu ninnilerin çocuğun ruh sağlığını olumlu yönde etkilediğini (%86,9) ve erken konuşmasında etkili olduğunu (%83,4) belirtti. Ninnilerin yararları konusunda annelerin en az bildikleri konu ise beslenme üzerine etkileri (%16,6) idi. Çocukların uykuya hazırlanması esnasında yaptıkları işlemler sorulduğunda annelerin sadece %66,2’si ninni söylediklerini belirtti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Annelerin çoğunluğunun ninnilerin önemi ile ilgili yüksek oranda bilgiye sahip oldukları, ancak uygulama oranlarının düşük düzeyde olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: ninni, çocuk, anne, ruh sağlığı, dil gelişimi, kültür


Ayşe Sonay Türkmen, Güley Arslan. Determination of Mothers’ The Ideas And Practices Related to Sing Lullabies Among 0-3 Aged Children in Konya, Selcuklu. J Behcet Uz Child Hosp. 2016; 6(2): 113-118

Corresponding Author: Güley Arslan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (31 accesses)
 (2301 downloaded)


Journal of Behcet Uz Children's Hospital is indexed by the Web of Science-Emerging Sources Citation Index, EBSCO Academic Search Database, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Ulakbim TR Dizin, Türk Medline, the Turkish Citation Index, J-Gate and Cabi.

LookUs & OnlineMakale
 

© 2023 Dr Behçet UZ S.B.Ü. Dr.Behçet Uz Children’s Education and Research Hospital