» Anasayfa
» Dergi Hakkında
» Editörler ve Yayın Kurulu
» Danışma Kurulu
» Yazarlar İçin Bilgi
» Dergi Arşivi
» İletişim Bilgileri
» English
Febril Nötropenik Çocuk Hastalarda Gelişen İnvazif Bakteriyel Enfeksiyon ve Buna Bağlı Gelişen Mortalitede Risk Faktörleri [Behcet Uz Cocuk Hast Derg]
Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(1): 53-59 | DOI: 10.5222/buchd.2019.20981  

Febril Nötropenik Çocuk Hastalarda Gelişen İnvazif Bakteriyel Enfeksiyon ve Buna Bağlı Gelişen Mortalitede Risk Faktörleri

Belgin Gülhan1, Saliha Kanık Yüksek1, Aslınur Özkaya Parlakay1, Neşe Yaralı2, Namık Yaşar Özbek2, Hasan Tezer1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eah, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocukluk çağı kanserlerinde tedavi sırasında gelişen febril nötropeni sık görülen ve hayatı tehdit eden bir komplikasyondur. Ciddi bakteriyel enfeksiyonlar nötropenik olan hastalarda mortalite ve morbidite nedeni olmaktadır. Çalışmanın amacı çocukluk çağı lösemilerinde gelişen febril nötropenilerde invazif bakteriyel enfeksiyon gelişme riskini belirlemek ve mortalite ile ilişkili durumları ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma retrospektif olarak Ocak 2006- Ekim 2013 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yürütülmüştür. 0-18 yaş çocuk lösemi hastalarında gelişen invazif bakteriyel enfeksiyonlar ve buna bağlı gelişen mortalite dökümante edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmada 134 hastanın 325 febril nötropeni atağı incelenmiştir. İnvazif bakteriyel enfeksiyon gelişmi için en yüksek risk faktörü akut miyeloid lösemi fenotipi olarak bulunmuştur. Diğer risk faktörleri ise trombositopeni, kan dolaşım enfeksiyonu, C-reaktif protein>9 mg/dL ve pnömoni olarak bulunmuştur. Vaka serimizde enfeksiyon ilişkili mortalite 4% olarak bulunmuştur, bu da literatürle benzer düzeydedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnvazif bakteriyel enfeksiyonlar pediatirk lösemilerde halen önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir.

Anahtar Kelimeler: invazif bakteriyel enfeksiyon, çocuk, lösemi, risk faktör


Risk Factors for Invasive Bacterial Infection and Mortality in Febrile Neutropenic Children

Belgin Gülhan1, Saliha Kanık Yüksek1, Aslınur Özkaya Parlakay1, Neşe Yaralı2, Namık Yaşar Özbek2, Hasan Tezer1
1University of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital, Pediatric Infection Department
2University of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital, Pediatric Hematology Department

INTRODUCTION: Febrile neutropenia (FN) is a common and life-threatening complication of therapy for childhood cancer. Serious bacterial illness is a significant cause of morbidity and mortality for neutropenic patients The primary objective was to describe etiology and clinical course of fever in neutropenic children with cancer. The aim was to identify the invasive bacterial infection (IBI) risk and factors associated with mortality in pediatric cancer FEN patients.
METHODS: This study was a retrospective review of children from 0 to 18 years of age who received chemotherapy between January 2006 and and December 2013 in University of Health Sciences, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital. Documented infections and mortality were examined through the induction period.
RESULTS: There were 134 children and 325 neutropenic fever episodes evaluated. The most common preexisting risk factor for invasive bacterial infection was acute myeloid leukemia phenotype, thrombocytopenia, bloodstream infection, C-reactive protein value >9 mg/dL and pneumoniae. In our series overall infection- associated mortality was found as 4% similar as in the literature.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Invazive bacterial infections still be major cause of mortality and morbidity for pediatric leukemia.

Keywords: invazive bacterial infection, pediatric, leukemia, risk factor


Belgin Gülhan, Saliha Kanık Yüksek, Aslınur Özkaya Parlakay, Neşe Yaralı, Namık Yaşar Özbek, Hasan Tezer. Risk Factors for Invasive Bacterial Infection and Mortality in Febrile Neutropenic Children. Behcet Uz Cocuk Hast Derg. 2019; 9(1): 53-59

Sorumlu Yazar: Belgin Gülhan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


"İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi"
EBSCO, Google Scholar, Microsoft Academic Search, Web of Science-Emerging Sources Citation Index, TÜBİTAK/ULAKBİM, Türk Medline ve Turkish Citation Index veri tabanında indekslenmektedir.
LookUs & OnlineMakale ISSN 2146-2372

© 2015 Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.